Държавна опера Русе Държавна Опера - Русе
Разширено търсене

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за закупуване на билети и за поведението на зрителите по време на представления от програмата на Държавна опера - Русе

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат по отношение на осъществяваната от Държавна опера – Русе дейност в областта на сценичните изкуства като уреждат реда, начина и условията за закупуването и ползването на билети за представления (опера, балет, мюзикъл, концерти, детски и др.) от програмата на института, правилата за поведение на зрителите по време на представления, ползването на официалния сайт www.ruseopera.com и неговите услуги, и други общи разпоредби.

2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на ОПЕРАТА www.ruseopera.com и се поставят на видно място в касите на ОПЕРАТА. Със закупуването на билет притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва. 

3. ОПЕРАТА си запазва правото да изменя ОУ, като съответната промяна влиза в сила от датата на утвърждаването им.

4. Преди да резервират или закупят билет за представление лицата следва сами да се запознаят с настоящите ОУ.

 

II. БИЛЕТИ

 

5. Билети за представления от програмата на ОПЕРАТА могат да бъдат закупени от:

- Билетна каса „ОПЕРА“ срещу издаване на касов бон (адрес: гр. Русе, пл. „Света Троица“ №7).

Работно време: понеделник – петък от 10:00 до 14:00 и от 15:00 до 18:30 часа;

- Билетна каса „ФИЛХАРМОНИЯ“ срещу издаване на касов бон (адрес: гр. Русе, “Алеи Възраждане” №1).

Работно време: в дни на представления в зала “Филхармония” - от 18:00 до 19:00 часа;

- Изнесена билетна каса “Доходно здание”, “Площад Свобода” и “Летен театър - Русе” срещу издаване на касов бон.

Работно време: на място, 1 (един) час преди началния час на представлението;

- Онлайн на www.ruseopera.com ;

- Упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи (като Entase, Grabo, Eventim, EasyPay и др.);

- Оторизирани организатори; 

6. Желаещите лица могат да резервират билети на обявения на сайта на ОПЕРАТА телефон за информация и резервации като заплащането им следва да бъде осъществено на билетна каса в срок от 72 (седемдесет и два) часа от часа на резервацията, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди спектакъла.

7. Билетът съдържа най-малко следната информация – име на представлението, дата, място на провеждане, начален час, избраните от зрителя ред и място (ако е приложимо).

8. След като на каса зрителят направи своя избор за спектакъл, брой билети и места, билетните касиери му предоставят възможност да провери дали тези обстоятелства са правилно отразени като обърнат към него екрана, който съдържа данни на заявката за продажба. В случай че зрителят има възражения относно правилното отразяване на тези данни, следва да уведоми билетния касиер незабавно. Плащанията на билетната каса се осъществяват в брой или чрез ПОС терминал за приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти. 

9. В случай че зрителят закупи билети извън касите на ОПЕРАТА, следва сам да провери внимателно данните за избора на представление – наименование, цена, дата, час, място, ред (ако са приложими).

10. (1) Покупката на билет осигурява на притежателя му правото да бъде зрител на представление от програмата на ОПЕРАТА, за което билетът се отнася.
(2) В случаите, когато билетът се закупува онлайн от сайта на ОПЕРАТА, от упълномощен разпространител или оторизиран организатор, купувачът се съгласява, че се е запознал и приема настоящите ОУ.

11. (1) Билетът важи единствено за представлението и датата, изписани на него.
(2) Билетът се представя за проверка преди представление в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен от билетна каса) и с ненарушени цялост и външен вид.
(3) Когато зрителят е закупил билет онлайн, чрез сайта на ОПЕРАТА или чрез упълномощен разпространител, допускането се осъществява с разпечатан електронен билет с баркод, който се сканира от eкрана на мобилно устройство.

12. След извършване на покупката притежателят на билет няма право да го върне, както и да претендира за възстановяване на платената сума за същия, освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.

13. При закупуване на билет от касите на ОПЕРАТА лицето може да остави данни за контакт с него, чрез които ще бъде своевременно уведомено в случай на промяна на началния час или отмяна на представление от програмата на ОПЕРАТА. В случай че лицето не предостави контакти за обратна връзка, ОПЕРАТА няма да може да го информира за настъпила промяна.

14. Притежателят на билет е длъжен да го съхранява от момента на закупуването му до края на представлението и напускане на залата или другите места, където се изнасят представления на ОПЕРАТА.

15. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет ОПЕРАТА не издава дубликати и не възстановява парични суми.

16. Представленията се провеждат на посоченото на билета място, освен ако изрично не е обявено след закупуването му, в рекламните материали и/или на сайта на ОПЕРАТА, друго място на провеждане. Промяна в мястото на провеждане на представление в рамките на същото населено място не е основание за връщане, замяна на билети или възстановяване на парични суми, доколкото ОПЕРАТА предварително е уведомила зрителите за промяната и е осигурила подходящи логистични условия за транспорт до мястото на провеждане.

17. ОПЕРАТА си запазва правото да прави промени в съставите и програмата на представленията без предварително уведомяване на публиката.

18. Зрителите следва да пристигнат на мястото, където ще се проведе представлението, най-малко 30 минути преди указания на билета начален час. Да заемат мястото си в зрителния салон или местата, отредени за настаняване на публика, поне 15 минути преди началото, както и навреме да заемат местата си след предвидения антракт.

19. (1) Служителите на ОПЕРАТА имат право да откажат достъп до зрителния салон или другите места, предвидени за настаняване на публика, на лице без билет за съответното представление, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да било начин билет.
(2) При наложени ограничения и/или изисквания от публични органи във връзка с провеждането на публични мероприятия, включително спектакли, в т. ч. изисквания за представяне на здравни сертификати и/или други документи, удостоверяващи установени в нормативен акт обстоятелства поради съображения за опазване на обществения ред, сигурност и здраве, посетителите на спектакли са длъжни да се съобразяват с тези ограничения и изисквания, и носят лична отговорност за неспазването им. Служителите на ОПЕРАТА имат право да откажат достъп на лица, които не се съобразяват с горепосочените ограничения и изисквания, независимо, че притежават валиден билет за съответното представление, като в този случай ОПЕРАТА не дължи възстановяване на парични суми за билети или каквото и да било друго обезщетение на недопуснатите лица.

20. (1) Закъснелите зрители, както и зрителите, които желаят да се върнат, след като са напуснали зрителния салон по време на представление по каквато и да е причина, се настаняват от салонния персонал на свободни места, които са в близост до входовете на зрителния салон, без да се пречи на останалите зрители. За закъснели се считат зрителите, които са пристигнали и желаят да заемат местата си след посочените в т. 18 часови интервали.
(2) При напускане на залата или местата, където се провеждат представленията на ОПЕРАТА, връщането обратно става само срещу представяне на билета при условията на предходната точка. В случай че зрител на представление, за което има закупен билет, напусне залата или мястото на провеждане преди края му и не се върне, ОПЕРАТА не дължи възстановяване на каквато и да е част от себестойността на билета или друго обезщетение.

21. (1) Връщане на билет или замяната му за друго представление не се допуска, освен в случаите, в които то не се е състояло, било е отменено или прекъснато по време на изпълнението му, по причини, за които ОПЕРАТА носи отговорност. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, действия на трети лица, обявяване на война, извънредно или сходно на него положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при представления на открито, налагащо промяна в датата и/или мястото на провеждането им, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване, и други обстоятелства от извънреден характер. В случаите от предходното изречение, ОПЕРАТА може с нарочно съобщение да даде указания относно пренасрочване на представлението на друга дата, сцена и/или замяната/презаверяването на издадените билети. За избягване на всякакви спорове, представлението се счита за състояло се, ако е изпълнено до предвидения антракт или средата на концертната програма.
(2) При представления, провеждани на открита сцена, които не са се състояли поради отмяна, прекъсване, или са започнали със закъснение заради влошаване на метеорологичните условия, ОПЕРАТА си запазва правото да ги премести на закрита сцена, ако това е възможно според обстоятелствата, или да ги насрочи за друга дата и/или място без да дължи връщане на закупените билети или друго обезщетение, като в тези случаи се прилага предходната алинея, освен ако в нарочно съобщение ОПЕРАТА не е обявила друго.

22. (1) В случай че представлението не се е състояло, било е отменено или прекъснато по вина на ОПЕРАТА, притежателят на билет има право да избира между:

- Възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон) на билетна каса Опера с писмо с обратна разписка или чрез лицензиран куриер за сметка на притежателя му в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялото се, отменено или прекъснато представление, освен ако ОПЕРАТА в нарочно съобщение не е указала друго.

- Презаверяване на билета за друго предстоящо представление от програмата за сезона на ОПЕРАТА в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялото се, отменено или прекъснато представление, като неизползваният билет се представя в оригинал заедно с касовия бон по един от следните начини: на място на билетна каса Опера, с писмо с обратна разписка, или чрез лицензиран куриер, освен ако ОПЕРАТА в нарочно съобщение не е указала друго. При избор на билет с по-висока цена, се доплаща разликата в стойността му. Разходите за представяне на неизползвания билет и получаването на презаверения билет са за сметка на притежателя му.

- Лицата, закупили билети от упълномощени разпространители (Entase, Eventim, Grabo и др.), следва да изпратят запитване до sales@ruseopra.com с прикачен електронен билет и платежен документ за отмененото представление.

- За хипотези извън посочените по-горе, засегнатите лица могат да изпращат своите запитвания до sales@ruseopera.com.

(2) Билетът се презаверява само ако има налични свободни места за съответното представление, като лицето няма право да претендира за същото място, което е било закупено с билета, който се презаверява.
(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбраното представление е:

- По-ниска от цената на билета на несъстоялото се, отменено или прекъснато представление, ОПЕРАТА не дължи възстановяване на разликата.

- По-висока от цената на билета на несъстоялото се, отменено или прекъснато представление, лицето следва да заплати разликата между цените.

23. Притежател на билет не може да претендира за възстановяване на каквито и да е вреди, загуби и/или пропуснати ползи, настъпили във връзка с несъстоялото се, отменено или прекъснато, независимо поради какви причини, представление (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).

24. Притежател на билет не може да претендира за възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен изпълнител не вземе участие в представление, на основание че билетът е закупен именно заради участието му.

25. ОПЕРАТА не носи отговорност, когато представление, в което тя участва, независимо по какъв начин, но е организирано от трети лица, не се е състояло, било е отменено или прекъснато по причина, за която отговарят организаторите му или трети лица. В този случай притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор.

ОПЕРАТА не носи отговорост за несъстояли се, отменени или прекъснати представления, в които тя участва, независимо по какъв начин, но са организирани от трети лица. В тези случаи притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор.

26. Ако едно лице е възпрепятствано да използва закупения от него билет и/или се откаже да присъства на представлението, то този билет може да се презавери за друго представление от програмата на ОПЕРАТА за същата ценова категория места. Срокът за презаверяване на билетите е до края на работния ден на билетната каса в деня, предхождащ деня на представлението, за което се презаверява билетът.

 

III. СПЕЦИАЛНИ ЦЕНОВИ КАТЕГОРИИ И ОТСТЪПКИ ЗА БИЛЕТИ

 

27. ОПЕРАТА определя цените на билетите за представленията от програмата си, като за тези цени всяко лице може да се информира на касите на ОПЕРАТА, на сайта www.ruseopera.com, от упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи и оторизирани организатори. Всички цени на билетите са в български лева.

28. ОПЕРАТА предоставя специални ценови категории и клиентски програми за отстъпки на определени категории лица и при определени условия, както следва:

1) Специални фиксирани ценови категории за регулярни представления:

ВИД КАТЕГОРИЯ ПОСЕТИТЕЛИ / ЦЕНА / УСЛОВИЕ
Пенсионери / 8лв. / Удостоверяване с документ;
Деца и ученици в начален и прогимназиален етап на обучение / 6лв. / Удостоверяване с документ;
Ученици в гимназиален етап на обучение, учители и студенти / 8лв. / Удостоверяване с документ;
Лица с трайна намалена работоспособност / 6лв. / Удостоверяване с документ
 

2) Специални фиксирани ценови категории за премиерни и изнесени представления:

ВИД КАТЕГОРИЯ ПОСЕТИТЕЛИ / ЦЕНА / УСЛОВИЕ
Пенсионери / 10лв. / Удостоверяване с документ;
Деца и ученици в начален и прогимназиален етап на обучение / 8лв. / Удостоверяване с документ;
Ученици в гимназиален етап на обучение, учители и студенти / 10лв. / Удостоверяване с документ;
Лица с трайна намалена работоспособност / 8лв. / Удостоверяване с документ
 

- Специалните фиксирани ценови категории се прилагат при закупуване на билети от билетен касиер (стационарна или изнесена билетна каса) и след удостоверяване на принадлежността към съответната категория;

- Обект на специални фиксирани ценови категории са места от ценова категория I. При изчерпване на свободните места от посочената категория се преминава към настаняване от по-висока;

- Допуска се настаняване на места от по-високи ценови категории от посочените, когато билетът се закупува ведно с билет/билети на регулярни цени. 

- Операта си запазва правото да определя и по високи цени на билетите от горепосочените специалните фиксирани ценови категории, в зависимост от вида представление и участващия в него постановъчен и солистичен състав.

3) Клиентски програми за отстъпки

НАИМЕНОВАНИЕ / ОТСТЪПКА / УСЛОВИЕ
Група 5+ / 10% от общата стойност на покупката / Закупуване на 5 или повече билета в една заявка за едно събитие.
Група 10+ / 20% от общата стойност на покупката / Закупуване на 10 или повече билета в една заявка за едно събитие.
Група 20+ / 30% от общата стойност на покупката / Закупуване на 20 или повече билета в една заявка за едно събитие.
„Меломан“ / 15% от общата стойност на покупката / Закупуване на най-малко 3 билета за различни събития от програмата на института в една заявка.
Корпоративни клиенти / Съгласно споразумението с ОПЕРАТА / Закупуване на 5 или повече билета от юридически лица за едно представление.
 

29. Горепосочените отстъпки не се прилагат за:

- гостуващи спектакли;

- билети, закупени онлайн от сайта на ОПЕРАТА, чрез упълномощени от ОПЕРАТА разпространителски мрежи и оторизираните организатори.

30. Не се прилага комбинирането на отстъпки на различни основания. Ако едно лице отговаря на няколко условия за ползване на отстъпка от цената на билета, то следва да посочи на кое основание ще ползва отстъпка.

31. Лицето, което желае да ползва отстъпка от цената на билета, удостоверява правото си да я получи със съответния документ пред служител на касата на Операта при покупката му.

32. Лицето, което е закупило билет с отстъпка, няма право да го продава, заменя или дарява на друго лице, освен ако това друго лице не отговаря на условията за ползване на същата отстъпка. В случай че това лице няма право да ползва отстъпка от цената на билета, то няма да бъде допуснато до представлението, за което билетът се отнася, освен ако не доплати разликата с цената на билет. В този случай билетът с отстъпка се анулира и се издава нов билет без намаление.

33. Служителите на ОПЕРАТА имат право да изискат представянето на документ, удостоверяващ ползването на отстъпка, както на касата на ОПЕРАТА, така и непосредствено преди притежателят на билет да бъде допуснат в залата/сцената.

 

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИТЕ

 

34. Зрителите следва да пристигнат на мястото, където ще се проведе представлението, най-малко 30 минути преди указания на билета начален час. Да заемат мястото си в зрителния салон или местата, отредени за настаняване на публика, поне 15 минути преди началото, както и навреме да заемат местата си след предвидения антракт.

35. Закъснелите зрители, както и зрителите, които желаят да се върнат, след като са напуснали зрителния салон по време на представление по каквато и да е причина, се настаняват от салонния персонал на свободни места, които са в близост до входовете на зрителния салон, без да се пречи на останалите зрители. За закъснели се считат зрителите, които са пристигнали и желаят да заемат местата си след посочените в т. 18 часови интервали.
(2) При напускане на залата или местата, където се провеждат представленията на ОПЕРАТА, връщането обратно става само срещу представяне на билета при условията на предходната точка. В случай че зрител на представление, за което има закупен билет, напусне залата или мястото на провеждане преди края му и не се върне, ОПЕРАТА не дължи възстановяване на каквато и да е част от себестойността на билета или друго обезщетение.

36. В сградата на ОПЕРАТА, както и на други места, където се провеждат представления на ОПЕРАТА, не се разрешава:

-  внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им;

- консумирането на алкохолни напитки от лица, ненавършили 18 години;

- пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.);

- внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества;

- внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;

- ползване на мобилен телефон, говорене, вдигане на шум, тичане, катерене, скачане, блъскане и всякакви други невъзпитани, непристойни и/или неприемливи действия, които създават или могат да създадат неудобство, суматоха и др., както на останалите посетители/зрители, така и на артистите на сцената;

- фотографиране, възпроизвеждане чрез аудио и/или аудио-визуално записване, предаване на живо и/или препредаване на спектакъла, изцяло или на негови части, с каквито и да било технически средства, както и нарушаването на авторски и/или сродни права по какъвто и да е начин;

- изхвърляне на отпадъци извън предназначените за това места;

- достъп на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, както и лица под влияние на наркотични и/или упойващи вещества;

- достъп на лица с облекло, несъответстващо на престижа на ОПЕРАТА като къси панталони, анцузи и спортни екипи, джапанки и всякакъв друг вид неподходящо облекло. При посещение на представления на ОПЕРАТА препоръчителното облекло е официален или елегантен стил;

- оставянето без надзор на малолетни лица;

- увреждане на лица и/или имуществото;

- влизане в помещения и части от сградите, които са затворени за външни лица;

- надписването или поставянето на обяви, плакати и други информационни материали в и/или върху сградата на ОПЕРАТА;

- демонстрирането на символика, насочена към подбуждане на расова, етническа, национална, религиозна омраза, дискриминация въз основа на защитени от закона признаци, или засягаща по друг начин честта, достойнството или доброто име на отделни индивиди или групи лица и др.

37. След приключване на представление на ОПЕРАТА зрителите са длъжни да напуснат мястото на провеждането му, дори да притежават билет за непосредствено следващо такова.

38. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат мястото, където се провеждат представленията на ОПЕРАТА, независимо дали са закупили билет и/или представлението е започнало. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от салонния персонал на ОПЕРАТА и/или от уведомените полицейски власти. В този случай ОПЕРАТА не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.

 

V. ДОСТЪП НА ДЕЦА

 

39. При избор на представление лицата следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18-годишна възраст.

40. Не се допускат деца под допустимата възраст до представления, за които има изрично оповестено възрастово ограничение. 

41. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, в ОПЕРАТА не се допускат:

- след 20:00 часа - деца, които нямат навършени 14 години и не са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице полагащо грижи за детето;

- след 22:00 часа - деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години, които не са придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за тях.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 часа.

(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за детето, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за представлението от този на детето.

42. ОПЕРАТА има право да откаже достъп до представление на лица, които не отговарят на посочените по-горе условия/изисквания, като в този случай тя не дължи нито възстановяване стойността на билета, нито каквото и да е друго обезщетение. 

 

VI. ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

43. (1) С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия, ОПЕРАТА е пригодила към основните входoве на сграда „Опера“ и сграда „Филхармония“, както и към достъпите към партерната част на зрителните салони, рампи за използването на колички или други съоръжения за придвижване на хора с увреждания.

(2) Сграда „ОПЕРА“ и сграда „Филхармония“ разполагат с достъпна тоалетна, която е оборудвана за нуждите на хората с увреждания.

44. Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към салонния персонал.

 

VII. ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

 

45. (1) Животни в сградите и по време на представления на ОПЕРАТА не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ – паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.

(2) Преди покупката на билет лицето уведомява билетните касиери на ОПЕРАТА, че ще бъде придружено от куче-водач, с цел избор на най-подходящото място в зрителния салон. Билет за куче-водач не се заплаща.

 

VIII. ГАРДЕРОБ ЗА ПУБЛИКАТА

 

46. Сградите на ОПЕРАТА разполагат с гардероб, на който зрителите могат да оставят безплатно връхни дрехи, включително аксесоари (шапки, шалове, чадъри и др.) и/или багаж, като ще получат номер за дрехите/багажа.

47. Не се допуска съхраняването в гардероба на големи куфари, сакове, раници, предмети, багаж и др., с размери по-големи от 40см. х 20см. х 25см. и тегло повече от 10 кг., с оглед осигуряване пълната безопасност на всички лица.

48. ОПЕРАТА не поема отговорност за загуба и/или повреда на вещи, оставени в гардероба. Ако зрител е загубил номера си за гардероба, дрехите/багажите ще бъдат предадени, само ако са посочени правдоподобни причини и се приеме, че той е техният получател.

49. При загубен номер се заплаща стойността му в размер на 20.00 (двадесет) лева.

 

IX. ПАРКИНГ ЗА ПУБЛИКАТА

 

50. ОПЕРАТА не осигурява паркинг за превозни средства на публиката/зрителите на представленията от програмата си.

 

X. ОХРАНА

 

51. ОПЕРАТА извършва 24-часово видеонаблюдение на своите сгради, както и осигурява постоянна физическа охрана.

52. Охраната на ОПЕРАТА:

- осигурява спазването на установения от ОПЕРАТА пропускателен режим за влизане и излизане от сградите и залите, вътрешния ред и настоящите ОУ;

- извършва проверка на документи за самоличност на външни лица и служебните пропуски на служителите в ОПЕРАТА;

- в случай на нужда, свързана с охраната на официални гости, извършва проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпровождащите ги документи;

- извършва видеонаблюдение;

- извършва мониторен контрол;

- извършва проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;

- извършва други действия съгласно действащото законодателство;

53. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

54. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на представление и др., следва да информират незабавно салонния персонал. 

55. ОПЕРАТА се ангажира персоналът ѝ да се отнася към всички с достойнство и уважение и очаква същото от своите посетители. ОПЕРАТА възприема подход за нулева толерантност в отговор на всеки, който взаимодейства с нейния персонал или лица от публиката по агресивен и/или заплашителен начин и в противоречие с правилата за поведение от настоящите ОУ.

56. В случай че представлението не се провежда в сградата на ОПЕРАТА, лицата следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място.

 

XI. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО САЙТА WWW.RUSEOPERA.COM:

 

57. Сайтът www.ruseopera.com е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в България.

58. Сайтът на ОПЕРАТА е общодостъпен. На него се предлагат услуги, за някои от които се изисква регистрация. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставени и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

59. Потребителите се задължават да използват верни и актуални данни при регистрацията си. В случай, че се установи използването на неверни данни, ОПЕРАТА може да заличи регистрацията.

60. При регистрацията си всеки потребител заявява своето собствено и фамилно име, електронна поща (e-mail) и парола, с които ще ползва услугите на сайта, за които се изисква регистрация.

61. Чрез регистрацията си или чрез закупуване на билети от сайта на ОПЕРАТА, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите ОУ, приема ги и се задължава да ги спазва. 

62. Потребителят се задължава да не предоставя на трети лица данните си от регистрацията в сайта. ОПЕРАТА не носи отговорност за настъпили за потребителя вреди в резултат на неправомерно използване на данните му за регистрация в сайта от трети лица. 

63. Услугите и начинът на визуализация на сайта www.ruseopera.com са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.

64. Лицата следва да ползват услугите на сайта www.ruseopera.com при спазване на настоящите ОУ, евентуалните допълнителни указания и законодателството на Република България.

65. ОПЕРАТА не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на интернет връзката на потребителите на сайта www.ruseopera.com, нито за това дали сайтът и вградената в него система за продажба на билети са достъпни и функциониращи във всеки един момент.

66. ОПЕРАТА не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, използващи сайта www.ruseopera.com.

67. ОПЕРАТА не отговаря за изпълнението на платежните операции във връзка със закупуването на електронни билети от потребителите и сигурността на плащанията в интернет, нито за настъпили каквито и да е вреди на лицата във връзка с или произтичащи от заплащането на електронните билети онлайн чрез вградената в сайта платформа за продажба на онлайн билети и доставчиците на платежни услуги, тъй като тези услуги се извършват от доставчиците на платежни услуги и доставчици на технически услуги, различни от тези на ОПЕРАТА.

68. Достъпът на определени лица до официалния сайт може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или, по какъвто и да било начин, чрез действията си накърняват правата на ОПЕРАТА или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

69. ОПЕРАТА има право да прекрати достъпа до услуги на потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели, или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с ОПЕРАТА.

70. ОПЕРАТА не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез сайта на ОПЕРАТА от негова страна или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

71. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание в сайта на ОПЕРАТА или нейните канали в социални мрежи, където е предоставена възможност за публично-достъпни коментари.

72. На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, както и банери, карета и др. на трети лица с рекламна цел.

73. Предоставянето на определени услуги от сайта може да бъде преустановено, за което потребителите на сайта ще бъдат уведомени чрез нарочно съобщение. Регистрацията на потребители и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при преустановяване поддръжката на сайта.

74. Лицата нямат право на отказ от закупените по електронен път през сайта на ОПЕРАТА билети, тъй като, съгласно действащото законодателство, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилага по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности.

 

XII. РАЗНИ

 

75. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

76. В случаите, когато спектакъл се предава по телевизията и/или по електронен път, е възможно зрителите да бъдат заснемани в общи кадри с всички технически средства, като направените по време или във връзка със събитието записи могат да бъдат използвани безвъзмездно и без ограничение по време и място, с което зрителите се съгласяват с приемането на настоящите ОУ.

77. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на ОПЕРАТА е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

78. При наличие на спор между ОПЕРАТА и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентен орган.

 

Политика за личните данни


Политика за поверителност 

Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

Промени в законовата рамка за защита на личните данните

Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Тази политика за защита на личните данни Ви казва повече за повечето от правата Ви във връзка с Регламента, но е възможно е да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни след 25 май – ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

1.      Кои сме ние и как можете да се свържете с нас? 

Ние сме Държавна опера – Русе, Русе, ЕИК , пл. „Света Троица“ № 7
Можете да се свържете с нас на имейл адрес e-mail ruseopera@gmail.com
Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид www.ruseopera.com

2.      Как събираме вашите лични данни? 

Ние може да събираме лична информация за вас по следните начини: 
Данни, които самите Вие споделяте с нас:

o    Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги;

o    Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;

o    Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

o    Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;

o    Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

3.      Данните, които събираме за Вас 

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме групирали по следния начин:

o    Данни за самоличността Ви – име и дата на раждане;

o    Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;

o    Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;

o    Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте закупили от нас;

o    Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

4.      С каква цел обработваме личните Ви данни? 

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

o    Цели, необходими за използването на нашите услуги;

o    Цели, за които сте дали изричното си съгласие;

o    Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Държавна опера – Русе – Русе;

5.      С кого споделяме Вашите лични данни? 

Понякога, с цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

6.      Непредоставяне на лични данни 

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

7.      Защита на данните 

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

8.      Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни? 

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

9.      Маркетинг 

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

10.  Вашите права 

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

o    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме - Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес ruseopera@gmail.com

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

o    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна - Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес libruse@libruse.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

o    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни 
Имате право да:

o    възразите срещу използването на Вашите лични данни;

o    или поискайте да изтрием личните Ви данни;

o    или да поиска ограничаване на обработката;

o    или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

o    Оттегляне на съгласието - Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на ruseopera@gmail.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

11.  Подаване на жалба 

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на ruseopera@gmail.com

Декларация за достъпност


Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Държавна опера - Русе се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://ruseopera.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

 

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: възможности за избор:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.               

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието. 

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.                

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.            

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.              

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.                

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.     

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.             

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. 

Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.          

Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. 

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.              

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.             

Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.               

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.   

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

За публикуваните записи от телевизия са осигурени пълните текстове на интервютата.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

31.01.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

31.01.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

31.01.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: Русе 7000, пл. „Света Троица“ № 7 или имейл ruseopera@gmail.com .

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Петя Любомирова, ръководител на отдел Маркетинг

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на финансите, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Държавна опера - Русе или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на адрес на Държавна опера - Русе.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на Embedded Image (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Държавна опера - Русе, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.ruseopera.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

 

Държавна опера - Русе се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

06.06.2017 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

17.09.2019 г.

Свържете се с нас

Каса Опера
тел: 082825037; 082825042
мобилен:
email: sales@ruseopera.com
Работно време каса

Понеделник - петък 10:00 - 18:30 часа
в дни със спектакли до 19:00 часа

Бюлетин

Абонирайте се за получаване на новини и специални промоции